Конкурс за пријем у радни однос

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Конкурс за пријем у радни однос

 

 

ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за радна места:

 

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА

 

Услови:

 

 • Машински факултет – са минимум остварених 240 еспб бодова
 • Радно искуство минимум 3 године у струци на пословима из области одржавања моторних возила
 • Познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола Б категорија

 

Задужења:

 

 • Врши координацију организовања комплетног рада у РЈ Одржавања,
 • Врши надзор над функционисањем процеса и послова РЈ Одржавање,
 • Издаје налоге шефу одржавања возила и механизације у делу вршења поправки и ремонта возила и механизације и са остлим водећим инжењерима одређује приоритет поправки у зависности од расположивости резервних делова, људских ресура и радионичких капацитета
 • Истиче предлог за расходовање дотрајалиих возила, механизације, опреме, алата и предлаже набавку нове,
 • Даје сагласност Шефу одржавања возила и механизације за обезбеђивање услуге спољних сервиса;
 • Обезбеђује услуге спољних сервиса,
 • Врши контролу рада у сектору Одржавања,
 • Врши контролу примене БЗР, ЗОП И ЗЖС,
 • Усклађује рад РЈ са осталим РЈ у техничком сектору,
 • Предлаже планове за обуку извршилаца, по указаној потреби,
 • Предлаже мере за унапређење рада РЈ Одржавање,
 • Предузима мере за унапређење квалитета услуга у РЈ Одржавање
 • Израђује потребне евиденције, прегледе, извештаје по добијеним налозима од Извршног директора техничког сектора,
 • Учествује у раду стручних комисија
 • Одговоран за поштовање и примену процедура и упутстава интегрисаног Система менаџмента квалитетом у области рада
 • Обавља друге послове по налогу извршног директора техничког сектора

 

 

Потребна знања, вештине, и способности:

 

 

 • Добро познавање политика, процедура и прописа из области коју покрива.
 • Вештину преговарања и решавања проблема
 • Добро познавање употребе рачунара и програма за обраду текста и табела, као и осталих пословних софтвера за електронску комуникацију (е-маил), израду извештаја, бележака, сажетака и анализа.
 • Способност успостављања и одржавања складних радних односа и рада у професионалном тиму.

 

Профил кандидата којег тражимо:

 

 • Самосталан и рад у тиму
 • Добра комуникација са сарадницима
 • Одговорност у реализацији задатака
 • Аналитичност и способност самосталног решавања непредвиђених ситуација

 

 

Нудимо:

 

 • Могућност напредовања у складу са личним залагањем
 • Могућност рада на неодређено време
 • Редовна месечна зарада

           

 1. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА

 

Услови:

 

 • Грађевински факултет – са минимум остварених 240 еспб бодова на основним студијама
 • Радно искуство минимум 3 године у струци
 • Познавање рада на рачунару

 

Задужења:

 

 • Руководи грађевинским послом-пројектом;
 • Организовање и праћење реализације пројеката, надгледа грађевинске радове и руководи градилиштем;
 • Надгледа подизвођаче на градилишту и врши контролу над њиховим радом;
 • Врши контролу грађења, припремних радова, грађевинских и завршних радова;
 • Обезбеђивање смерница за чланове пројектног тима и тимове на терену;
 • Организује извршавање дневних, недељних и месечних обавеза и задатака на грађевинском послу којим руководи;
 • Процена потенцијалних ризика и сагледавање послова на глобалном нивоу;
 • Константно надгледање и вршење евалуације пројеката и процене резултата, као и презентовање извештаја надређеном руководиоцу о прогресу пројекта;

 

Профил кандидата којег тражимо:

 

 • Самосталан и рад у тиму
 • Добра комуникација са сарадницима
 • Одговорност у реализацији пројектних задатака
 • Аналитичност и способност самосталног решавања непредвиђених ситуација

 

 

 

Нудимо:

 

 • Могућност напредовања у складу са личним залагањем
 • Могућност рада на неодређено време
 • Редовна месечна зарада

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА СА ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТОМ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕЊИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

 

Услови:

 

 • Економски факултет – са минимум остварених 240 еспб бодова на основним студијама
 • Положен стручни испит за стицање звања овлашћеног интерног ревизора
 • Радно искуство минимум 3 године у струци на пословима интерног ревизора или на рачуноводствено – финансијским пословима, са положеним испитом за овлашћеног интерног ревизора
 • Познавање рада у књиговодству
 • Познавање рада на рачунару

 

 

Задужења:

 

 • Контролише усклађеност пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва
 • Обавља послове ревизије и то ревизију система, ревизију успешности пословања;
 • Финансијску ревизију и ревизију усаглашености;
 • Пружа савете руководству и запосленима;
 • Учествује у изради нацрта годишњег плана ревизије;
 • Придржава се професионалних и етичких стандарда;
 • Помаже у идентификовању и процени ризичних области и даје допринос при изради годишњег плана ревизије;
 •         Спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и документовање процеса и процедура субјекта ревизије;
 • Обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне папире;
 • Идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је ревидирао;
 • Саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија и консултантских ангажмана, руководиоцу субјекта ревизије, путем писаних или усмених извештаја;
 • Развијање и одржавање добрих односа са руководиоцима, запосленима и интерним ревизорима путем индивидуалних контаката и групних састанака;
 • Стални професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и развој;
 • Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и друге послове по налогу руководиоца.

 

 

Потребна знања,вештине, и способности:

 

 

 • Добро теоретско знање и вештина у примени принципа и праксе интерне ревизије и рачуноводства као и принципа и праксе руковођења.
 • Добро познавање Стандарда за професионалну праксу интерне ревизије, и Етичког кодекса.
 •         Познавање терминологије, концепта и праксе информационих система за управљање.
 • Добро познавање политика, процедура и прописа из области коју покрива.
 • Вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација и система и доношења логичних закључака.
 •         Вештину за планирање и управљање ревизорским пројектима, као и сталоженост при суочавању са кратким роковима.
 • Вештину преговарања и решавања проблема
 • Добро познавање употребе рачунара и програма за обраду текста и табела, као и осталих пословних софтвера за електронску комуникацију (е-маил), израду извештаја, бележака, сажетака и анализа.
 • Познавање Енглескгог језика у организацијама које имају ИПА јединицу.
 • Добро писано и вербално комуницирање и поседовање вештине излагања налаза и препорука.
 • Способност успостављања и одржавања складних радних односа и рада у професионалном тиму.

 

Профил кандидата којег тражимо:

 

 • Самосталан и рад у тиму
 • Добра комуникација са сарадницима
 • Одговорност у реализацији задатака
 • Аналитичност и способност самосталног решавања непредвиђених ситуација

 

 

 

 

Нудимо:

 

 • Могућност напредовања у складу са личним залагањем
 • Могућност рада на неодређено време
 • Редовна месечна зарада

           

 

 

Пријаве за посао послати на адресу: ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац, ул. Николе Тесле бр.19, 12208 Костолац, или на e-mail: office@autotransport.co.rs до 15.09.2023. год у 12.00 часова

        

                                                                

 

                                                                                     ПД “Аутотранспорт” доо Костолац   

                                                                                                   ДИРЕКТОРКА      

                                                                                  Анђелка Арамбашић Џоговић, дипл.прав. 

 

Документ за конкурс можете скинути са овог линка КОНКУРС.

Categories:

Tags:

Comments are closed