Делатност :


  • Превоз путника и робе,

  • Изнајмљивање аутобуса,

  • Одржавање и оправка моторних возила,

  • Прикупљање секундарних сировина,

  • Технички преглед,

  • Извођење свих радова из области нискоградње за потребе оснивача и свих осталих трећих лица итд.

Друштво послује под пословним именом: Привредно друштво за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“ д.о.о Костолац. Седиште друштва је у Костолцу, ул. Николе Тесле бр.19,12208 Костолац. О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина друштва

  •  Регистарски број: 113477606.
  •  Порески идентификациони број (ПИБ): 103406143
  •   ПДВ број: 121971040.

 Привредно друштво послује као јединствен економско-правни субјект.

            Претежна делатност друштва је 4941 Превоз робе у друмском саобраћају.