PD Autotransport Kostolac


                      Privredno društvo za transportne usluge, odrđžavanje i opravku motornih vozila „Autotransport“ d.o.o Kostolac osnovano je za potrebe Elektroprivrede Srbije. Ugovorom o osnivanju, zaključenim između Elektroprivreda Srbije – Javno preduzeće Površinski kopovi „Kostolac“ sa p.o.broj 8587 od 23. septembra 2003 godine i Elektroprivreda Srbije – Javno preduzeće „Termoelektrana Kostolac“ sa p.o. broj 2198 od 24. septembra 2003. godine(dopunjen Aneksom Ugovara o osnivanju koji su zaključili Elektroprivreda Srbije – Javno preduzeće Površinski kopovi „Kostolac“ sa p.o. 4978 od 21. septembar 2005.godine i Elektroprivrede Srbije-Javno preduzeće „Termoeletrane Kostolac“ sa p.o. 7094/1.1, od 21. septembra 2005.godine), registrovano 22.3.2004 godine u Trgovinskom sudu u Požarevcu pod brojem FI.189/2004 i upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod BD 3965 od 22.03.2005 godine sa matičnim brojem 17577646.

                           Ugovorima o prenosu udela u Privredno društvo za transportne usluge , održavanja i opravku motornih vozila „Autotransport|“ d.o.o Kostolac, zaključenim dana 11.10.2005 godine između Elektroprivrede Srbije Javno preduzeće Površinski kopovi „Kostolac“ i Elektroprivreda Srbije – Javno preduzeće „Termoelektrane Kostolac“ (sa jedne strane) i Vlade Republike Srbije (sa druge strane), njihove celokupne udele i sva osnivačka prava Osnivači su preneli na Republiku Srbiju, radi nastavka obavljanja delatnosti za potrebe Elektroprivrede Srbije.

                            Vlada je u vršenju osnivačkih prava na osnovu zakonskog ovlašćenja donela odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za transporte usluge, održavanje i opravku motornih vozilaa Autotransport d.o.o Kostolac (SL.glasnik RS br. 117/05).

Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa 100 % udela Republike Srbije. upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno. Organi društva su Skupšstina i Direktor. Društvo se osniva na neodređeno vreme.Društvo ima svojstva pravnog lica. Društvo u pravnom prometu ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun. Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini koja su kao ulog uneta u Društvo.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo za transportne usluge, održavanje i opravku motornih vozila „Autotransport“ d.o.o Kostolac. Sedište društva je u Kostolcu, ul. Nikole Tesle br.19,12208 Kostolac. O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština društva.