Историјат


  •  Реструктурирање ЈП ЕПС, Издвајањем неелектропривредних делатности из његове основне делатности, започето је 2003. године. Издвајањем неелектропривредних делатности из основне делатности ЈП Површински копови „Костолац“ и ЈП „Термоелектране Костолац“, тадашњих зависних друштава ЈП ЕПС, настало је 5 зависних друштава, међу којима и Привредно друштво за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“ д.о.о., Костолац.
  • ПД “Аутотранспорт”д.о.о. је Одлуком Управног одбора Електропривреде Србије – Јавног предузећа Термоелектране „Костолац“ из Костолца и Јавног предузећа Површински копови „Костолац“ из Костолца основано 24.09.2003. године.
  • Истог датума закључен је Уговор о оснивању, измедју горе два Управна одбора, а друштво послује под називом: Предузеће за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац. Скраћени назив Друштва је „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац.
  • Седиште Друштва је у Костолцу у улици Николе Тесле бр. 19..
  • Одмах након оснивања Друштва тј. Предузећа, отпочиње се са радом и пословањем наведеног предузећа са возним парком који је бројао око 70 јединица и око 120 радника. Са оволиким бројем машина и радника Друштво није могло да успешно одговори свим захтевима оснивача, а такодје и трећих лица па је донета одлука о набавци нових возила и машина а такодје и упошљавање још радника одредјених структура и квалификација. Тако да тренутно поседујемо око 150 јединица и око 500 радника.