Sadašnje stanje


Za period od 15 godina Društvo se razvijalo i polako iz jednog „srednjeg“ preduzeća, prerasta u „veliko“ preduzeće, tako da sada poseduje oko 150 jedinica (vozila i mašina), a broj zaposlenih je rastao tako da je u preduzeću zaposleno 307 radnika u stalnom radnom odnosu, 70 radnika na određeno vreme, 116 radnika na PP poslovima.

 

Sadašnja delatnost preduzeća je prevoz putnika i robe, iznajmljivanje autobusa, održavanje i opravka motornih vozila, prikupljanje sekundarnih sirovina, izvodjenje svih radova iz oblasti niskogradnje za potrebe osnivača i svih ostalih trećih lica itd. Od svog postanka, preduzeće ima izgradjen sistem kao i stalnu težnju za inoviranjem osnovnih sredstava. Preduzeće ima fleksibilnu unutrašnju organizaciju, što omogućava efikasno pružanje usluga klijentima u skladu sa domaćim i medjunarodnim standardima i propisima, a u skladu sa zahtevima korisnika. Broj zaposlenih je postepeno rastao u skladu sa proširenjem obima poslova, tako da je trenutno u preduzeću zaposleno oko 500 radnika.

Zaposleni kadrovi se konstantno  edukuju i usavršavaju putem raznih seminara, predavanja i sl. jer samo sa upotpunjavanjem i proširivanjem stručnih znanja zaposlenih kao i kvalitetom usluga mogu se zadovoljiti zahtevi korisnika.